Kategoritë

  • PDF

    Autor : Ahmed Kalaja

    Ky është një libër i dobishëm i cili bën fjalë për shumë gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin e muslimanit, siç janë njësimi i Allahut, kundërshtimi i besëtytnive, kuptimi i jetës, Dita e Gjykimit, pendimi etj.

  • MP3

    Ligjërues : Ahmed Kalaja

    Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.

Mbresat