Komentimi i kaptinës El Asr

Përshkrimi

Në këtë video hoxha i nderuar, AbdulKadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) komenton suren “El Asr”, një ndër kaptinat më të shkurtra të Kuranit por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

Shkruani përgjegjësit të faqes