Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

Atté yu aju ci jullite bu béss

Jànggal jullite bu béss ci mbir yi ëpp solo la bookk ngir mu mëna jàmu Yàlla jàmu gu tégé ci xamxam. Xët gi nak mi ngi làmmboo ak lénn ci ak téré yu méŋŋo ak jullite bu béss bi ci lu ëpp 30 làkki àdduna bi.

Limou mbiryi: 1

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla