Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

Alxuràn bu téddbi

Xëtwi mi ngi bookk ci yi gëna rëy té aju ci Alxuràn akiy xamxamam ci làkki àdduna bi, ndax amna lu ëpp 90 làkk, loolu mi ngi aju ci toomb yii: * Tékki mànà yi, * Piri, * Xamxami Alxuràn , * Njàŋŋini Alxuràn ak xétu njàŋŋineyi, * Loottloo gu xamxamé gici Alxuràn ak Sunna.

Limou mbiryi: 4

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla