Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

Démmb

Gëstu démmb bookkna ci ,bir yi xéte yi di jookkalaneté, di toukki jëm ci. Xët gi nak mi ngi làmbook lu aju ci démmb akiy xéwxéw, niki: * Dunnd Yonénteyi, * Dunnd Yonéntebi, * Dunnd Yonénte Inssa, * Dunnd Sahaba yi, * Dunnd ay kilifa yu ràññéku, * Démmbuk dëkkyi, ak mbootàyyi ak lu i aju.

Limou mbiryi: 6

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla