Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

معلومات المواد باللغة العربية

Gëstu yu wuuté ci Al-xuràn

Toomb bi dina làmmboo ak ay mbir yu bari té aju ci Al-xuràn, niki: ay jaglém, atté ak téggini jàngg ko ak déglu ko ak jikkooy wa Al-xuràn, toomb yi ci saar yi, ak àya yi ak séni tur ak jubluwày ak limulàmboo ci ay toomb, jàŋŋalé ko, akiy tënkk ci limu làmboo, ay néttaliém, ay missàlam, ay xarañam, ay dàggassantém, ay ñànam, xamxam yiñu ci bàlluloo, mookal al-xuràn ak bàt yi ci nduroo.

Limou mbiryi: 4

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla