Щ1эныгъэк1э гуэша

Мэлэ1ичхэр уи ф1эщ пщ1ыныр

Мэлэ1ичхэр уи ф1эщ пщ1ыным теухуа тхыгъэхэр

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 1

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э