londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

annabiyoomayaa taamansee kiilaa muhammadu ye kiisoo niŋ neemoo be aye

ñiŋ kayitoo ye kafuñoomaroo ke feŋo lu le la minnu ka diyaamu annabiyoomayaa taamanseeraŋo lu le la annabiyoomoo ye miŋ keta muhaamadu ti - kiisoo niŋ neemoo be a ye – niŋ duniyaa kaŋ siimankiliŋo lu la , woo be ñiŋ fannaa naalaa lu le la : kibaari nundiŋo lu a ye minnu naati – kiisoo niŋ neemoo be a ye – aniŋ kaawakuu lankenemariŋo lu Ala ye ninnu dii a la . Annabiyooma koyeŋo lu ye kibaaroo lu minnu dii kaq seewondiroo ke a la naala – kiisoo niŋ neemoo be a ye .

a konokofeŋo lu kontoo lu: 3

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  annabiyooma yaa palaasibaa le mu Ala yaa anig kumaayaa mig be denkeneyaa la a la , anig ka a yitandi ko batu buka moo futandinoo a ma bari Ala la kerekereli kuu le mu a ti

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  moo lu minnu ye i` fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag , faniyaa naata ke wo lu ta taamanseerago ti fo Alikiyaama lugo

m` be soolrig i la miiro la le