79 - An-Naazi'aat ()

|

(1) සාහසික ලෙස (දුෂ්ටයන්ගේ ප්‍රාණය) ගලවන්නන් මත දිවුරමින්.

(2) තවද මෘදු ලෙස ගලවන්නන් මත ද දිවුරමින්.

(3) (කැරුණික ක්‍රියාවන්හි) පාවෙමින් පිහිනන්නන් මත ද දිවුරමින්.

(4) තරඟකාරී ලෙස තරඟ වදින්නන් මත ද (දිවුරමින්)

(5) තවද කටයුතු සැලසුම් කරන්නන් මත ද (දිවුරමින්)

(6) එදින මහත් කම්පනයකින් (ලොව) කම්පනය වේ.

(7) එයට අනුපිළිවෙළින් කම්පනය නැවත සිදු වනු ඇත.

(8) එදින හදවත් (බියෙන්) තැති ගනියි.

(9) ඔවුන්ගේ බැල්ම බියෙන් පවතී.

(10) “නියත වශයෙන්ම අපි පෙර තත්ත්වයටම නැවත හරවනු ලබන්න්නෝ වන්නෙමුදැ” යි ඔවුහු පවසති.

(11) “අප දිරා ගිය අස්ථි බවට පත්වූයේ නම් ද?”

(12) “එසේ නම් එය අලාභවන්ත හැරීමකි” යැයි ඔවුහු පවසති.

(13) එහෙත් එය එක් භයානක හඬක් පමණි.

(14) එවිට ඔවුහු (විනිශ්චය සඳහා) එළිමහන් තැනක සිටිති.

(15) මූසාගේ තොරතුරු (නබිවරය) ඔබට ලැබුණේද?

(16) ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු ව තුවා නම් පාරිශුද්ධ නිම්නයෙහි ඇමතූ විට,

(17) ඔබ ෆිර්අවුන් වෙත යනු. නියත වශයෙන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

(18) එවිට ඔබ පිවිතුරු වීමට ඔබට (කැමැත්තක්) ඇත්දැයි විමසනු.

(19) තවද මා නුඹට මඟ පෙන්වන්නෙමි. එවිට නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිට බියබැතිමත් වෙයි.

(20) එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුට මහා සළකුණ පෙන්වීය.

(21) නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන් එය)බොරු යැයි පවසා (ඔහුට)පිටුපෑවේය.

(22) පසු ව (ඔහුගෙන් වෙන් වී) පසු බැස ගොස් (ඔහුට හානි කිරීමට) වෑයම් කළේය.

(23) එවිට ඔහු (ඔහුගේ ජනයා) රැස් කොට (ඔවුන් ව) ඇමතුවේය.

(24) එවිට “මම නුඹලාගේ උසස් පරමාධිපති වෙමි“ යැයි ඔහු පැවසුවේය.

(25) එහෙයින් අල්ලාහ් මෙලොව හා පරලොව දඬුවමට ඔහු ව හසු කර ගත්තේය.

(26) නියත වශයෙන්ම (අල්ලාහ්ට) බියවන්නෙකුට එහි පාඩමක් ඇත.

(27) මැවීමට බලවත් වන්නේ නුඹලා ද නැතහොත් අහස ද? එය ඔහු(අල්ලාහ්) නිර්මාණය කළේය.

(28) ඔහු එහි වියන ඔසවා පසු ව එය නිවැරදි ව සැකසුවේය.

(29) තවද ඔහු එහි රාත්‍රිය (අඳුරෙන්) ආවරණය කර එහි දහවල හෙළි කළේය.

(30) තවද මහපොළොව ඉන් පසුව (නියමාකාරයෙන්) ඔහු එය දිග හැරියේය.

(31) ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි ඇති තණබිම් ද බිහි කළේය.

(32) තවද කඳු එය ඔහු ස්ථාවරව ස්ථාපිත කළේය.

(33) (එය) නුඹලාට හා නුඹලාගේ ගොවිපළ සතුන්ට භුක්ති විඳීමක් වශයෙනි.

(34) එහෙත් මහත් ව්‍යසනය පැමිණි විට,

(35) එදින මිනිසා තමන් (මෙලොව) ප්‍රයත්න දැරූ දෑ සිහිපත් කරන්නේය.

(36) තවද නරඹන්නන්හට නිරය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරනු ලබයි.

(37) "එහෙයින් සීමාව උල්ලංඝනය කර"

(38) "මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගත් අය වූ කලී"

(39) සැබැවින්ම නිරය වන එයමය (ඔවුන්ගේ) නිවහන වන්නේ.

(40) "තවද තම පරමාධිපතිගේ සන්නිධාන(යේ පෙනී සිටීම)ට බිය වී තම ආත්මය ආශාවන්ගෙන් වළක්වා ගත් අය වූ කලී"

(41) සැබැවින්ම ස්වර්ගය වන එයමය (ඔවුන්ගේ) නිවහන වන්නේ.

(42) එම හෝරාව එය කවදා සිදුවන්නේ දැයි ඔවුහු ඔබගෙන් විමසති.

(43) ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට කුම(න බලය)ක් තිබේද?

(44) එහි අවසන් තීන්දුව නුඹගේ පරමාධිපති වෙත ය.

(45) ඒ පිළිබඳ බිය වන්නන්ට සැබැවින්ම නුඹ අවවාද කරන්නෙක් පමණි.

(46) සැබැවින්ම ඔවුන් එදින (එය දකින විට) සවස් කාලයක් හෝ දිවා කාලයක් හෝ මිස (ලොවෙහි) රැඳී නොසිටියාක් මෙන් සිතනු ඇත.