Dëshiroj të pendohem, por...!

Autor : Muhamed Salih

Përktheu: Ekrem Avdiu

Redaktoi: Umer Musa

Përshkrimi

Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes