Kategoritë

  • Shqip

    PDF

    Akideja e Uasitit: Ky libër i vlefshëm përmban shumicën e çështjeve që kanë të bëjnë me bazat e besimit islam dhe sqaron metodologjinë e ehli sunetit lidhur me burimet, në të cilat bazohen ata.

Mbresat