Kategoritë

 • PDF

  Ky libër flet për dispozitat e haxhit dhe të umres sipas Kuranit, Sunnetit dhe gjurmëve të të parëve tanë, dhe përmend gjërat e shpikura që i kanë shtuar njerëzit.

 • PDF

  Përktheu : Sedat Islami Redaktoi : Jusuf Hilmi Kastrati

  Ky libër bën fjalë për vlerën dhe rëndësinë e haxhit dhe për llojet e njerëzve në raport me haxhin.

 • video-shot

  MP4

 • MP3

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “Cila është dispozita për mikpritjen që organizohet për haxhiun pas kthimit të tij, dekorimit të shtëpisë dhe urimi i tij me fjalët: “Haxh të pranuar” dhe bërja e një banketi për këtë shkak? A llogaritet kjo prej bidateve të shpikura? Mundësisht t’i bashkëngjiten përgjigjes edhe argumentet.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Komisioni i Përhershëm për Fetva, e teksti i saj është: “A është më mirë për njeriun ta përsëritë haxhin për veten e tij, si haxh vullnetar, apo ta bëjë nijet atë për ndonjë nga të afërmit e tij të vdekur apo të gjallë por, që janë të paaftë ta kryejnë? D.m.th. një vit e kryen haxhin për veten e tij ndërsa haxhin e ardhshëm e bën nijet për ndonjërin prej tyre.”.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Muhamed b. Salih El Uthejmin, e teksti i saj është: “Cila është dispozita për atë që e kryen “Ifradin” e pas tij e kryen një umre?”.

 • PDF

  Përktheu : Driton Lekaj

  Ky është një artikull që flet rreth rëndësisë së Haxhit dhe urtësive të tij si dhe ndikimit që duhet të arrihet në jetën e muslimanit. Si dhe tërheq vërejtjen për disa shkaqe që pengojnë që urtësitë e këtij obligimi të mishërohen në realitetin e muslimanëve.

 • PDF

  Ky libërth sqaron disa nga ritualet e haxhit, duke bërë të qartë mënyrën e saktë të kryerjes së tyre në pajtim me traditën e Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe duke tërhequr vërejtjen nga gabimet në të cilat bien disa haxhilerë. Këto rituale dhe gabimet në to janë: Ihrami, tavafi, dy rekatet pas tavafit, ngjitja mbi Safa dhe Merve, qëndrimi në Arafat, hedhja e gurëve, tavafi lamtumirës.

 • Haxhi Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Kjo hytbe është mbajtur nga hoxha i nderuar, Ahmed Kalaja, në të cilën ka folur për Haxhin dhe vlerën e tij. Ai ndalet në pikat kryesore të Haxhit duke shpalosur urtësitë në to. Ndërsa në pjesën e dytë të hytbes flet rreth kushteve që duhen përmbushur që haxhi të jetë pranuar.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Ndër adhurimet e ndryshme që janë obligim për muslimanin është edhe Haxhi. Në këtë emision të shkoqitur nga seria “Në kërkim të adhurimit” hoxha i nderuar Enis Rama ofron një prezantim të përgjithshëm dhe sqaron rëndësinë dhe mënyrën se si duhet kuptuar Haxhin, duke ia shtuar edhe qëllimet që kërkohen të realizohen përmes tij.

 • PDF

  Përktheu : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje. Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.

 • MP3

  Ligjërues : Ferid Selimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.

 • MP3

  Ligjërues : Ferid Selimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Si ta kryejmë Haxhin? Cilat janë dispozitat kryesore të Haxhit? Kë duhet ta kemi shembull gjatë kryerjes së Haxhit? Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigje në këtë hytbe të mbajtur nga hoxha i nderuar Ferid Selimi i cili sqaron gjithashtu kuptimet e larta të cilat i përmbajnë ritet e shtyllës së pestë të Islamit – Haxhit.

 • MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar Bekir Halimi sqaron diç prej vlerës së haxhit si dhe hapat dhe veprat të cilave duhet t’iu përmbahet haxhiu për tu pranuar haxhi prej tij.

 • PDF

  Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

  Ky është një udhërrëfyes i lehtësuar që sqaron punët ditore të cilat i kryen haxhiu duke treguar edhe normën e tyre. Ky udhërrëfyes përfshinë tre llojet e haxhit me një shtojcë të shkurtër rreth ndalesave të ihramit.

 • PDF

  Ky artikull përmban një udhërrëfyes të lehtësuar për punët ditore të cilat i kryen haxhiu duke sqaruar gjithashtu edhe dispozitat lidhur me to. Udhërrëfyesi i përfshin tre llojet e haxhit me një shtojcë rreth shtyllave, obligimeve dhe syneteve të haxhit si dhe përmbledh ndalesat e ihramit si dhe normat që kanë të bëjnë me kurbanin.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Dëshiroj të më informoni për historikun e haxhit dhe vendeve të tij? Si shembull për këtë: Muslimanët ecin mes Safasë dhe Mervës sepse këtë e ka vepruar Haxheri ndërsa nuk kam dije për të tjerat. Kështu që shpresoj të më informoni për gjuajtjen e gurëve, Tavafin, qëndrimin në Arafat, ujin e Zemzemit, bujtjen në Mina, Muzdelife dhe prerjen e Kurbanit, .. etj. pranoni nga unë falënderimet e përzemërta.”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh Muhamed b. Salih El Uthejmin – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cila është më me prioritet për një person: Që ta kryej haxhin me pasurinë që e posedon apo të martohet përmes saj? Sepse këto kohë janë kohëra të fitneve ku njeriu frikësohet për veten e tij.”

Faqja : 2 - Nga : 1
Mbresat