Kategoritë

 • Shqip
  video-shot

  PDF

  Ajeti i i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ahmed Kalaja

  Ky është një libër i dobishëm i cili bën fjalë për shumë gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin e muslimanit, siç janë njësimi i Allahut, kundërshtimi i besëtytnive, kuptimi i jetës, Dita e Gjykimit, pendimi etj.

 • Shqip
  video-shot

  PDF

  Ajeti i 8-të i sures Et-Tahrim i përkthyer në shqip

 • Shqip
  video-shot

  PDF

  Ajeti i 48-të i sures En-Nisa i përkthyer në shqip

 • Shqip
  video-shot

  PDF

  Përkthimi i ajetit të 21-të të sures El-Hadid

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Husejn Serraxh Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse dhe prekëse nga hoxha i nderuar Husejn Serraxh rreth rëndësisë së pendimit dhe mirësive të tij në jetën e besimtarit.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë nga ligjërues të ndryshëm rreth rëndësisë së pendimit, realitetit të mëshirës së Allahut të pakufishme dhe begatisë së Tij ndaj atyre që pendohen.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Ekrem Avdiu Redaktoi : Umer Musa

  Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Pendimi zë një vend të posaçëm në Islam. Përderisa çdo njeri gabon atëherë pendimi është diç që e përcjellë besimtarin gjer në vdekje. Njohja e vlerës së pendimit, plotësimi i kushteve të tij dhe stolisja me virtytet e të penduarve e bëjnë njeriun të jetë nga të dashurit e Allahut të lartësuar. Ky grup hoxhallarësh me këtë video mundohen në mënyrën më të mirë për t’ua sqaruar këtë njerëzve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Cili është shkaku që raportet tona nuk janë mirë me Zotin? Athua dera e pendimit është e hapur për mua pas një jete plot mëkate? A kanë rrugëdalje problemet e mia në këtë jetë dhe tek kush të drejtohem së pari? A ka mundësi ta përmirësojë atë që ka mbetur prej jetës sime? Në këto dhe pyetje të tjera, përgjigjet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë tërheqëse e cila mëton t’i njoh besimtarët me Zotin e tyre, e që është Bujar dhe Fisnik.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar tregon për një mori çështjesh që nëse i përkujton myslimani para se të bën mëkat do t’i ndihmojnë atij të largohet nga mëkati.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth pendimit, vlerës dhe kushteve të tij.

Mbresat