Kategoritë

 • PDF

  Qëndrueshmëria në fenë e Allahut është qëllimi themelor i çdo muslimani të sinqertë që dëshiron ta ndjekë rrugën e drejtë me vendosmëri e udhëzim. Në ditët e sotme nevoja e muslimanit për mjetet e qëndrueshmërisë është më e madhe sesa në kohën e gjeneratave të para të muslimanëve. Rrjedhimisht, përpjekja që kërkohet për ta jetësuar këtë është më e madhe, për shkak të prishjeve në kohën që po jetojmë, vëllezërve të paktë dhe dobësisë e numrit të vogël të përkrahësve. Në këtë libër pëmenden disa mjete të rëndësishme për të qenë i qëndrueshëm në fe.

 • PDF

  Ky libër flet për shkaqet dhe mënyrat të cilat ia mundësojnë atij që i zbaton ato, të gjejë gëzimin, lumturinë dhe qetësinë shpirtërore dhe ia largojnë atij brengat, trishtimin dhe vuajtjet.

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip: “Allahu dëshiron që t’jua lehtësojë dhe jo që t’jua vështirësojë.”

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i 132-të i sures Ta Ha i përkthyer në shqip

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i 97-të i sures En-Nahël i përkthyer në shqip

 • video-shot

  MP4

  Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar Muhamed Esh-Shenkiti, flet për durimin dhe tregon disa raste të njerëzve të devotshëm që kanë të bëjnë me durimin.

 • video-shot

  MP4

  Hoxha i nderuar flet këtu për tri çështje të rëndësishme, të cilat nëse i zbaton muslimani ashtu si duhet do të fitojë në këtë dhe në botën tjetër, e para prej tyre është haku ndaj Allahut, e dyta haku ndaj vetes dhe e treta haku ndaj njerëzve.

 • PDF

  Në këtë artikull tregohet se dhuntitë e Allahut janë të panumërta, por dhuntia më e madhe që ekziston është udhëzimi në Islam.

 • PDF

  Autor : Salih Es Sindi

  Në këtë libërth, sqarohet se lumturia e përhershme nuk arrihet vetëm se me besimin në Zotin dhe praktikimin e udhëzimit të Tij, ngase Ai është krijues i njerëzve dhe e din më së miri se çka i bën ata të lumtur dhe çka ju sjellë atyre dobi. Por, pasi që fetë dhe besimet janë të shumta dhe ai që hulumton të vërtetën lehtësisht e kupton që dallimet mes tyre janë esenciale si dhe është e pamundur që të gjitha të jenë të vërteta, atëherë autori e shkroi këtë libërth me qëllim të përgjigjes në disa pyetje: Cila nga këto fe është e vërtetë? Cili është besimi (akideja) të cilën e donë Allahu dhe dëshiron që ne ta përqafojmë? Cila nga këto fe dhe bindje na garanton lumturinë në këtë botë dhe tjetrën?

 • PDF

  Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky është një përkujtim i çmuar dhe qëndrim i sinqertë në llogaritjen e vetes në fund të një viti që i numëron ditët e tij dhe në fillim vitit tjetër që ka filluar të shfaqet agimi i tij. Dhe këtë autori e përshkruan me shprehje të bukura dhe domethënëse të cilat e lidhin shumë mirë realitetin me jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të).

 • MP3

  Ligjërues : Sadat Rrustemi Redaktoi : Driton Lekaj

  Muaji i Ramazanit ishte muajit i angazhimit dhe zellit por, që të arrihen begatitë dhe mirësitë e Allahut myslimani duhet të kujdeset për ambicie të larta gjatë gjithë kohës. Nxitja për ambicie të larta është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Sadat Rrustemi.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Përktheu : Driton Lekaj

  Njeriu duhet ta fisnikëroj shpirtin e tij, duhet të përkujdeset për punën e tij nëse dëshiron që Allahu ta blejë atë nga të dhe ta begaton me begatinë e tij. E ajo që më së shumti ndihmon në këtë dhe që duhet të jetë myslimani i vëmendshëm për të është vetëllogaritja. Prandaj si ta arrijmë këtë është edhe tema e kësaj ligjërate.

 • MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shkakut të mbetjes mbrapa të myslimanëve dhe sqaron se shkaku kryesor janë vetë veprat e tyre.

Mbresat