Fetva rreth Sexhde Et Tilave

Përshkrimi

Shejhu i nderuar – Allahu e mëshiroftë – iu është përgjigjur në këtë libër pyetjeve rreth sexhde et Tilave. Përgjigjet janë dhënë në mënyrë të shkurtë por, të qartë dhe të argumentuar dhe sqarojnë përafërsisht çdo dilemë që lidhet me këtë temë.

Mbresat