Përshkrimi

Në këtë fetva hoxha i nderuar i përgjigjes pyetjes rreth asaj se a është obligim hatmeja (përfundimi i leximit) e Kuranit në Ramazan si dhe flet rreth praktikës së gjeneratave të para për këtë.

Mbresat