Ai që bën itikaf në dhjetë ditët e fundit kur hyn dhe kur del nga xhamia?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Dua që të bëj itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit për këtë duhet të di kur të hyj në xhami dhe kur të dal prej saj?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

Ai që bën itikaf në dhjetë ditët e fundit kur hyn dhe kur del nga xhamia?

﴿ من اعتكف العشر الأواخر ، متى يدخل ومتى يخرج؟﴾

محمد صالح المنجد

Pyetja: Dua që të bëj itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit për këtë duhet të di kur të hyj në xhami dhe kur të dal prej saj?

Përgjigja:

E para: Për sa i përket hyrjes në itikaf mendimi i shumicës së dijetarëve – e prej tyre katër imamët: Ebu Hanife, Maliku, Shafiu dhe Ahmedi Allahu i mëshiroftë – është se ai që dëshiron të hyn në itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, atëherë hynë para se të perëndon dielli i natës njëzet e një. Dhe për këtë janë argumentuar me disa argumente:

1. Është vërtetuar se Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi

të) ka hyrë në itikaf në dhjetë ditët e fundit.[1]

Dhe kjo tregon se ai ka hyrë gjatë netëve e jo ditëve, sepse dhjetëshi është veçori e netëve. Allahu i lartësuar thotë: “Pasha dhjetë netët!" (El Fexhr: 2). Dhejtë ditët e fundit fillojnë nga nata e njëzet e një. Prandaj hynë në xhami para perëndimit të diellit në natën e njëzet e një.

2. Dhe Kanë thënë: Prej synimeve më të mëdha të itikafit është nata e

Kadrit. E nata e njëzet e një është prej netëve tek në dhjetë netët fundit kështu që ka mundësi të jetë nata e Kadrit për këtë duhet të jetë në itikaf gjatë saj.[2]

Por, është transmetuar nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë:

“Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) kur dëshironte të hynte në itikaf e falte namazin e sabahut e pastaj hynte në vendin e posaçëm për itikaf."[3]

Kuptimit sipërfaqësor të këtij hadithi iu janë përmbajtur disa nga Selefët d.m.th. se hynë për itikaf pas namazit të sabahut.[4] Por, shumica e dijetarëve iu përgjigjën këtij hadithi me njërën nga këto dy përgjigje:

E para: Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ishte në itikaf para se të perëndonte dielli por nuk kishte hyrë në vendin e posaçë për itikafin vetëm se pas namazit të sabahut.

Imam Neveviu thotë: “Kur dëshironte të hynte në itikaf e falte namazin e sabahut e pastaj hynte në vendin e posaçëm për itikaf." Është argumentuar me këtë ai që thotë: E fillon itikafin prej fillimit të ditës dhe këtë e thotë edhe Evzai, Eth Thevrij dhe El Lejth në njërn nga dy mendimet e tij, ndërsa thotë Maliku, Ebu Hanife, Shafiu dhe Ahmedi: Hynë në të para se të perëndon dielli nëse dëshiron të rrinë në itikaf një muaj apo dhjetë ditë. E hadithin e kanë komentuar me atë se ai ka hyrë në mutekef (vendi i posaçëm për itikaf), është izoluar në të dhe është vetmuar pas namazit të sabahut e jo se kjo ishte koha e fillimit të itikafit. Mirëpo, ai kishte hyrë në itikaf para namazit të akshamit duke qëndruar në xhami e kur e fali sabahun u vetmua."[5]

Përgjigja e dytë: Është përgjigjur me këtë El Kadi Ebu Jala prej mehdhebit hanbelijj duke e komentuar hadithin në atë se Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) e bënte këtë në ditën e njëzetë.

Es Sindi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: E kjo përgjigje është të cilën mund ta përfitojmë logjikisht dhe është me meritore dhe parimore të mbështetet.

E dyta: Për sa i përket daljes prej tij: Ai del nga Itikafi kur të perëndon dielli në ditën e fundit të ditëve të Ramazanit.

Është pyetur Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë): Kur del ai që është në itikaf pas perëndimit të diellit të natës së bajramit apo pas agimit të bajramit?

Është përgjigjur: Ai që është në itikaf del nga itikafi i tij kur të përfundon Ramazani. E Ramazani përfundon me perëndimin e diellit të natës së bajramit.[6]

Dhe është regjistruar në fetvatë e Komisionit të Përhershëm për Fetva: “Koha e itikafit në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit përfundon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të tij." [7]

Nëse e zgjedh qëndrimin derisa ta falë sabahun dhe pastaj të del nga vendi i posaçëm për itikaf për në namaz të bajramit nuk është problem dhe disa prej Selefit e kanë pëlqyer këtë.

Imam Maliku (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Disa dijetarë kanë mendimin se nëse rrinë në itikaf dhjetë ditët e fundit të Ramazanit atëherë të mos kthehen te familjet e tyre përderisa mos ta falin bajramin me njerëzit. Imam Maliku thotë: Dhe më ka arritur kjo nga disa njerëz të mirë të cilët kanë shkuar dhe kjo është më e dashura te unë prej asaj që kam dëgjuar.

Imam Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Shafiu dhe dijetarët e tjerë të medhhebit thonë: Ai që donë ta pasojë Pejgamberin (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) në itikafin e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit duhet të hynë në xhami para perëndimit të diellit të natës së njëzet e një që mos t'i kalojë asgjë prej tij. Dhe del pas perëndimit të diellit natën e bajramit qoftë nëse plotësohet muaji në tridhjetë ditë apo të jetë mënguar. Më mirë është të qëndron në xhami natën e bajramit derisa ta falë në të namazin e bajramit apo të del në musal-la (vend i posaçëm për faljen e bajramit) nëse e falin atë në musal-la."[8]

Nëse del prej Itikafit drejtpërdrejt në namaz të bajramit është e pëlqyer të pastrohet para se të dal dhe të zbukurohet, sepse kjo është prej syneteve të bajramit.

E Allahu e dinë më së miri.


[1] Buhariu me nr: 1930 dhe Muslimi me nr: 2175.

[2] Këtë e ka thënë Es Sindi në komentin e tij të Sunen En NEsaijj: 2/44 dhe shiko El Mugni: 4/489.

[3] Buhariu me nr: 1928 dhe Muslimi me nr: 1172 dhe transmetimi është prej tij.

[4] Ky është mendimi i Dijetarëv të Komisionit të Përhershëm për Fteva: 10/411 dhe i Shejh Ibn Bazit: 15/442.

[5] Sherhu Muslim : 6/89 dhe shiko: Fetava Es Sijam li bni Uthejmin: 501,503.

[6] Fetava Es Sijam: 502.

[7] Fetava El Lexhnetid Daime: 10/ 411.

[8] El Mexhmu: 6/475.

Kategoritë: