Itikafi lejohet ne Ramazan dhe jashte tij

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A mund të kryhet itikafi në çdo kohë? Apo nuk mund të kryhet vetëm se në Ramazan?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Itikafi lejohet në Ramazan dhe jashtë tij

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ الاعتكاف مشروع في رمضان وغيره ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Pyetja: A mund të kryhet itikafi në çdo kohë? Apo nuk mund të kryhet vetëm se në Ramazan?

  Përgjigja:

  Falënderimi i Allahut ..

  Itikafi është synet në çdo kohë, në Ramazan dhe jashtë tij por, në Ramazan është më i vlefshëm, e sidomos përforcohet vlera e tij më tepër në dhjetë ditët e fundit.

  Dhe në këtë aludojnë argumentet që në përgjithësi e preferojnë kryerjen Itikafit. Këto argumente e përfshijnë kryerjen e tij në Ramazan dhe jashtë tij.

  Imam Neveviu thotë: “Itikafi është synet me konsensusin e dijetarëve (el ixhma) si dhe nuk obligohet vetëm se me anë të zotimit (nedhrit) gjithashtu me konsensusin e dijetarëve. Ai preferohet të kryhet sa më shpesh e më së shumti preferohet në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit."[1]

  Dhe ka thënë gjithashtu: “Itikafi më i preferuar është ai që shoqërohet me agjërim. Koha më e mirë e kryerjes së tij është muaji Ramazanit e në Ramazan koha më e preferuar janë dhjetë ditët e fundit."[2]

  Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “Kijam Ramadan" thotë: “Itikafi është synet në Ramazan dhe në pjesët e tjera të vitit. Bazë për këtë është fjala e Allahut të lartësuar:

  “E kur jeni të izoluar (në i'tikafë) në xhamia, mos t'u afroheni atyre (për marëdhënie intime)." (El Bekare:187) gjithashtu hadithet e sakta të transmetuara për itikafin e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) si dhe lajmet e shumta të transmetuara nga Selefi për këtë ..

  Është vërtetuar se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) ka bërë Itikaf në dhjetë ditë të Shevalit." [3]

  Si dhe Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) i tha Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të): “Jam zotuar në kohën e injorancës se do të bëj itikaf një ditë në Qabe? E Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) i tha: “Përmbushe zotimin tënd." E ai qëndroi në itikaf një natë.[4]

  Koha më e preferuar e Itikafit është në Ramazan për shkak të hadithit të Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të):

  “Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) për çdo Ramazan hynte në itikaf dhjetë ditë e në vitin në të cilin vdiq hyri në Itikaf njëzet ditë."[5]

  Pra, koha më e mirë për kryerjen e itikafit është fundi i muajit Ramazan, sepse Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) e ka kryer itikafin në dhjetë ditët e fundit të tij derisa ia mori shpirtin Allahu i lartësuar."[6] [7]

  Shejh Ibn Bazi thotë: “Nuk ka dyshim se itikafi në xhami është adhurim prej adhurimeve dhe në Ramazan është më i preferuar se jashtë tij .. dhe ai lejohet në Ramazan dhe jashtë tij." [8] [9]

  [1] El Mexhmu:6/475.

  [2] El Mexhmu: 6/489.

  [3] Buhariu dhe Muslimi.

  [4] Buhariu dhe Muslimi.

  [5] Buhariu.

  [6] Buhariu dhe Muslimi.

  [7] “Kijam Ramadan". (Kjo pjesë është paraqitur në version i shkurtuar dhe të përmbledhur.)

  [8] Mexhmuul Fetava: 15/437.

  [9] Shiko librin Fikhul Itikaf të Dr. Halid El Mushejkih: 41.

  Kategoritë: