Dallimi mes Zekatit ne pasuri dhe Zekatul Fitrit

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A dallon zekati i cili është shtyllë e Islamit dhe që është obligim për çdo mysliman nga zekati i fitrit?”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Dallimi mes Zekatit në pasuri dhe Zekatul Fitrit

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Muhamed Salih El Munexhid

  Përktheu : Driton Lekaj

  2009 - 1430

  ﴿ الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر ﴾

  « باللغة الألبانية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: دريتون ليكاي

  2009 - 1430

  Pyetja: A dallon zekati i cili është shtyllë e Islamit dhe që është obligim për çdo mysliman nga zekati i fitrit?

  Përgjigja:

  Falënderimi i takon Allahut ..

  Po, zekati i cili është një nga pesë shtyllat e Islamit dallon nga zekati i cili jepet me rastin e përfundimit të agjërimit të muajit Ramazan.

  E para: e që është zekati që jepet nga pasuria në lloje të pasurisë e që janë:

  1- Kafshët shtëpiake(Devetë, lopët dhe delet)

  2- Ari dhe Argjendi: e njëjta dispozitë vlen edhe për paratë.

  3- Malli i ekspozuar për tregti.

  4- Ajo që del nga toka dhe kjo përmban dy gjëra:

  E para: Të mbjellurat dhe frytet. Dijetarët kanë konsensus se zekati është i obliguar në katër lloje, e ato janë: Gruri, elbi, hurmat dhe rrushi i thatë. Ndërsa përveç këtyre llojeve kanë mospajtim mes vete.

  E dyta: Err Rrikaz – e që është pasuria e jo besimtarëve e cila është e varrosur (groposur) në tokë dhe e gjen një mysliman.

  Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) ka transmetuar nga Ibn Mundhiri (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “Mexhmuul Fetava”[1], i cili ka thënë: “ “Dijetarët kanë konsensus se zekati jepet në nëntë gjëra: Për devetë, lopët, delet, ari, argjendi, gruri, elbi, hurmat dhe rrushi i thatë. Kur të arrin secili lloj prej tyre sasinë e obliguar për të dhënë zekat.”

  Ndërsa kanë mospajtim në llojet e tjera të pasurisë.

  Zekati në këto pasuri obligohet sipas kushteve të caktuara, e obligim është nxjerrja e një sasie të pasurisë të cilën e cakton sheriati.

  Ky lloj i zekatit është shtyllë prej shtyllave të Islamit ku ai që e mohon del nga Islami dhe ai që nuk e jep është gjithsesi fasik (mëkatar).

  Udhëheqësi mysliman e ka për obligim t’ia merr me dhunë e nëse insiston në mos dhënien e tij dhe mbrohet me fisin apo diç tjetër luftohet për këtë.

  Abdullah b. Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) thotë se e kam dëgjuar Pejgamberin (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) duke thënë:

  “Islami është ndërtuar mbi pesë (shtylla): Dëshminë se nuk meriton askush adhurimin, faljen e Namazit, dhënien e Zekatit, agjërimin e Ramazanit dhe Haxhin.” [2]

  Gjithashtu Ibn Umeri transmeton se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

  ”Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit përderisa të dëshmojnë se nuk meriton askush adhurim pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij dhe të falin namazin e të japin zekatin. E kur ta bëjnë këtë, atëherë gjaku dhe pasuria e tyre janë të mbrojtura nga unë përveç me të drejtë të Islamit dhe llogaria e tyre i takon Allahut.” [3]

  Sahabët kanë konsensus se ata që nuk e japin zekatin duhet të luftohen. Për këtë transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë: “Kur vdiq Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe u zgjodh Ebu Bekri si dhe dolën nga feja ata që dolën prej arabëve, Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) i tha Ebu Bekrit: “Si po i lufton njerëzit kur Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

  “Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit gjersa të thonë: La ilahe il-lAllah (nuk meriton askush adhurim pos Allahut) dhe ai që e thotë këtë e ka të mbrojtur nga unë pasurinë dhe veten e tij përveç me të drejtën islame dhe llogaria e tij i takon Allahut.” Ebu Bekri i tha: Pasha Allahun, do ta luftoj çdokënd që bën dallim mes namazit dhe zekatit, ngase zekati është e drejtë në pasuri. Pasha Allahun nëse nuk ma japin një “anak” (dele të vogël) të cilën ia kanë dhënë Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) do t’i luftoja për këtë gjë. Atëherë Omeri tha: Pasha Allahun, e vërejta se Allahu ia kishte hapë gjoksin Ebu Bekrit (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe e kuptova se kjo ishte e vërteta.

  E dyta: Ndërsa zekati i cili obligohet në fund të Ramazanit është zekati i Fitrit. Dijetarët kanë konsensus për obligimin e tij përveç ndonjë ...[4]

  Ajo është në gradë më të ulët se sa zekati i obliguar në pasuri si në obligim ashtu edhe në pozitë. Zekati i Fitrit nuk është shtyllë prej shtyllave të Islamit si dhe nuk del nga feja ai që e mohon atë.

  Zekati i Fitrit është obliguar në hadithe të shumta e prej tyre:

  - Abdullah b. Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me ta) thotë:

  “I Dërguari i Allahut e ka bërë obligim sadaktul Fitrin një sa’a hurma apo një sa’a elbi për: Robin dhe të lirin, mashkullin dhe femrën, të voglin dhe të madhin, prej myslimanëve dhe ka urdhëruar të jepet para se të dalin njerëzit për në namaz të Bajramit.” [5]

  - Ibn Abasit (Allahu qoftë i kënaqur me ta) i cili ka thënë:

  “Pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) e ka obliguar sadakatul Fitrin si pastrim për agjëruesin prej fjalëve dhe veprave të kota dhe ushqim për të varfëritë. Ai që e jep para namazit atij i pranohet si zekat i Fitrit e nëse e jep pas namazi,t atëherë është sadakë (lëmoshë) prej sadakave.”[6]

  [1] Mexhmuul Fetava: 25/10.

  [2] Buhariu me nr: 8 dhe Muslimi me nr: 16.

  [3] Buhariu me nr: 25 dhe Muslimi me nr: 22.

  [4] Shiko Tarhu Et tethrib: 4/46.

  [5] Buhariu me nr: 1503 dhe Muslimi me nr: 984.

  [6] Ebu Davudi me nr: 1609 dhe Shejh Albani e konsideron të saktë në Sahih Sunen Ebi Davud.