108 - ஸூரா அல்கவ்ஸர் ()

|

(2) ஆகவே, உம் இறைவனுக்காகத் தொழுவீராக; அறுத்துப் பலியிடுவீராக!

(3) நிச்சயமாக உம் பகைவன்தான் நன்மையற்றவன் (-சந்ததியற்றவன்).

(1) (நபியே!) கூறுவீராக: நிராகரிப்பாளர்களே!