112 - ஸூரா அல்இக்லாஸ் ()

|

(2) அல்லாஹ்தான் (படைப்புகள் எல்லோரின் தேவைகளையும் நிறைவேற்றுகின்ற உண்மையான) நிறைவான தலைவன்.

(3) (அவன்) பெற்றெடுக்கவில்லை; பெற்றெடுக்கப்படவுமில்லை. (ஆகவே, அவனுக்கு குழந்தையுமில்லை, தந்தையுமில்லை.)

(4) அவனுக்கு நிகராக ஒருவருமில்லை.

(1) (நபியே!) கூறுவீராக! அதிகாலையின் இறைவனிடம் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன்…