වර්ග

 • සිංහල

  MP3

  උම්රා ඉටුකරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

 • ප්‍රන්ස

  MP3

  කතිකාචාර්ය : ෆහද් බින් සාලිම්

  මක්කාහ් වෙත ගොස් හජ් කිරීම ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් පස්වැනි මූලිකාංගය වේ. මෙය ශරීරය සිත හා ධනය යන කොටස් තුනම එකතු කරමින් කරන නැමදුමකි. ජීවිතයේ එක් වතාවක් හෝ ශාරීරිකව හා මූල්‍යමය වශයෙන් හැකියාවක් ඇති උදවිය මෙය ඉටු කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීම වේ. උත්තරීරත අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි. එය වෙත ගොස් හජ් ඉටු කිරීම සඳහා හැකියාව ඇත්තවුන් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හජ් කිරීම ජනයා කෙරෙහි පැවරුනු වගකීමය. කවරෙකු එය ප්‍රතික්ෂේප කළේද එවිට දැනගනු සැබැවින්ම අල්ලාහ් ලෝවැසියන්ගෙන් අවශ්‍යතාවන්ගෙන් තොරය. අල් කුර්ආන් 3:97

 • අරාබි

  MP3

  උම්රා නීතිරීති පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් : කුර්ආනය හා හදීසය පදනම් කර ගනිමින් උම්රාහි වතාවත් හා නීති රීති පැහැදිලි කිරීම, සලෆුස් සාලිහ් පිළිබඳ අවබෝධය හා උම්රාව හා බැඳුණු නව විසදුම් සමහරක් පිළිබඳ විග්‍රහය

 • උස්බෙක්

  MP3

  මෙම කොටසෙහි හජ් ඉස්ලාමයේ එක් මූලිකාංගයක් බවත් එය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවත් ජීවිතයේ එක් වරක් හැර සෑම වසරක කිරීම අනිවාර්ය නොමැති බවත් පහැදිලි කරන ලිපියකි. එමෙන්ම පිළිගනු ලැබූ හජ් වන්දනාවට ස්වර්ගය හැර වෙනත් කුසලක් නොමැති බවත් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්