• PDF

  Pagsalin : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Sa aklat na ito ay napaloloob ang mga paalaala at payo para sa sinumang nagsasagawa ng Hajj o Umrah, at lalung-lalo na sa mga lugar na dapat nilang puntahan at hindi dapat.

 • PDF

  Ang manunulat : Ahmed bin Almajeed Pagsalin : Salamuddin Casim Pagsusuri : Muhammad Taha Ali الناشر : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang munting babasahin tungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala (Aqeedah) ng Muslim na laganap sa maraming mga Muslim sa iba’t ibang bahagi ng mundo at kasama rin dito ang mga labag sa paniniwala na may kinalaman sa Hajj at Umrah na akala ng marami na ito ay mga gawaing kanais-nais.

 • PDF

  Ang manunulat : Abu Kareem Almaraakishiy

  Kayo ay Walang Karapatan Upang Isalin angMga Pangalan ng Bawat tao!

 • PDF

  Isang artikulong nagpapaliwanag sa paraan ng pag-alay ng dasal para sa patay, maiksing artikulo ngunit malinaw sa wikang tagalong.

 • PDF

  Ang manunulat : Salamuddin Casim Pagsusuri : Muhammad Taha Ali الناشر : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito.

 • PDF

  Ang manunulat : Yusof Alaiden Butucan Pagsusuri : Nur Maguid

  Ito’y nangangahulugan ng pagmamahal sa nilikha ng kapantay sa pagsunod sa Allah, o higit pa sa Allah. Ang Allah ay nagsabi: (ayon sa pagkakasalin) “At sa sangkatauhan, sila ay nagturing ng [diyos na] kanilang sinasamba bilang katambal sa Allah. Minamahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Nguni’t ang mga mananampalataya ay nagmamahal sa Allah nang higit [sa anupaman].” [2:165].

 • PDF

  Ang manunulat : Yusof Alaiden Butucan Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang Silk (seda) at ginto ay ipinahihintulot lamang sa mga kababaihan ng aking Ummah (pamayanan) subali’t ipinagbabawal sa mga kalalakihan

 • PDF

  Ito ay may dakilang kahalagahan sa pagitan ng Allah. Sinuman ang magsabi nito ng may katotohanan ay makapapasok sa Paraiso at sinumang magsabi nito nang walang katotohanan, ang kanyang kayamanan at dugo ay maliligtas dito lamang sa mundong ito, subali’t ang kanyang huling pagsusulit ay sa Allah – ang Makapangyarihan.......

 • PDF

  Ang paniniwala (at pananalig) na ang Allah(swt) ay Tanging Nag-iisang Diyos, maliban sa Kanya ay wala ng iba, ang Tanging Panginoong Makapangyarihan (As-Samadh) hindi Siya ipinanganak at hindi rin siya nagkaanak. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Sinuman ang nag-alay ng anumang gawang pagsamba bukod sa Allah(swt) ay tinataguriang isang Kafir (walang pananampalataya).......

 • PDF

  Ang konseptong "TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS" o itong tinatawag na "Doctrine of Trinity" ay nagsimula lamang pagkaraan ng maraming taon nang lumisan si hesus sa daigdig. Walang alinlangan, na itong konseptong ito ay hindi aral o batas ni hesus at maging sinomang propeta sa buong kasaysayan..........

 • PDF

  Ito ay ang paniniwala na ang patay na awliyaa’ (mga tinaguriang "santo") ay nakatutugon sa pangangailangan ng tao o makatutulong sa panahon ng kahirapan, kaya sila’y nananalangin o nananawagan sa kanila upang tulungan sila....

 • PDF

  At isa sa Kanyang palatandaan (ayah) ay ito, na nilikha Niya mula sa inyong sarili ang (babae para) maging asawa upang sakaling inyong matagpuan ang katiwasayan (katahimikan) sa kanila. At Kanyang inilagay sa pagitan ninyo ang pagmamahal at awa. Katotohanan, sa mga ito, ay tunay na palatandaan para sa mga taong nag-iisip....

 • PDF

  Ang pagiging maingat sa mga kilos ng mga bahagi ng katawan. Marapat na pangalagaan ang dila sa pagsisinungaling, paninirang-puri at panlilibak. Marapat na gawing abala ang sarili sa pag-alaala at pagbanggit sa Pangalan ng Allah at pagbigkas ng Qur’an....

 • PDF

  Ang relihiyong Islam ay hindi ipinangalan sa batay sa pangalan ng tao na kagaya ng Kristiyanismo na hinango sa pangalan ni Hesus Kristo AS; Budismo sa pangalan ni Buddha; Konpusianismo sa pangalan ni Confucius at Marsismo sa pangalan ni Karl Marx. Ni hindi ito hinango sa pangalan ng tribo na kagaya ng Judaismo na hinango sa tribo ng Judea; at Hinduismo sa tribo ng Hindus....

 • PDF

  Sa pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang huling mensahe kay Muhammad (SAS), na sadyang walang-hanggan at para sa lahat ng sangkatauhan...

 • PDF

  O mga mananampalataya, kumain kayo ng mga nakabubuti na itinustos Namin sa inyo.…......

 • PDF

  Ang pagkakatay ayon sa Islam ay ang pagkatay ng hayop na naninirahan sa lupa at ipinahihintulot kainin sa pamamagitan ng paglalaslas sa lalamunan (daanan ng hangin papuntang baga) at sa esopago (daanan ng pagkain at inumin) o pagsusugat sa alinmang bahagi ng katawan nito kung mahirap ang paglalaslas sa lalamunan.......

 • PDF

  Ito ay isang pahiwatig na dapat isipin ng tao na siya ay pansamantala lamang sa ibabaw ng mundo at sadyang maikli ang kanyang pananatili rito. Kaya kung siya ay nagsusumikap sa pansamantalang buhay, higit niyang pagsikapan ang kabilang buhay sapagka’t naroon ang huling hantungan at doon siya mamumuhay nang walang hanggan.......

 • PDF

  Mahalagang isaalang-alang natin ang mga paksang dapat talakayin upang ganap nating maabot ang layunin ng aklat na ito. Bagaman maraming katanungan ang dapat bigyan ng sapat na kasagutan sa larangan ng relihiyon, pumili tayo ng ilang pundamental na paksang makapagbibigay katatagan upang higit nating maunawaan ang talakayang ito.......

Mga kumento o puna