• PDF

  Ang manunulat : Khalid Evaristo Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang inggit at selos ay isang katangiang sadyang mapanganib at maaaring humantong sa kawalan ng pananampalataya dahil ito ay nauuwi sa isang damdamin na ang Allâh(swt) ay hindi makatarungan sa kanya.

 • PDF

  Pagsusuri : Nur Maguid

  Konsepto ng mga Pinahihintulutan at mga Ipinagbabawal ayon sa Shari’ah

 • Ang Hijab Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Khalid Evaristo Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang kasuutang nagtatakip sa pribadong bahagi ng katawan ng isang babaing Muslim.

 • PDF

  Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang lathaling ito ay ang magagandang gawain at asal sa araw ng Eid

 • PDF

  Ang manunulat : Ahmad Baguec Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang lathalain ito ay nagsasaad tungkol sa Laylat al-Qadr, ang Propeta Muhammad (sas) ay nagsabi: “Sinuman ang manatiling gising at nagdarasal sa Laylat al-Qadr ng dahil sa paniniwala at hangaring makamit ang gantimpala, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad.”

 • PDF

  Ang manunulat : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Nur Maguid الناشر : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang artikulo na ito ay naglalaman ng mga bid ah sa buwan ng rajab na siyang dapat iwasan ng isang muslim

 • PDF

  Ang manunulat : Ahmad Baguec Pagsusuri : Nur Maguid

  Inyong nalaman na ang mga Sugo ay mga taong may tungkuling iparating ang mga Batas at Kautusan ng Allah. Ano ang mga pamamaraan upang makilala ang mga Sugo at malaman ang mga katibayan ng kanilang pagiging tunay na Sugo?

 • PDF

  May makit-an bala kita nga paathag sa dalayawon nga kabilutan? May makatoloo ayhan nga boot singganon nag sekrito sang kinabuhi? Nahibaluan naton nga wala sing maig-on nga pamilya kon wala sing responsible nga ginikanan; wala sang siyudad nga maga uswag kon wala sang nasyon nga maga tiner kon wala sang may mga naga pamuno.

 • PDF

  Naiulat ni Abu Qatadah – nawa’y kalugdan siya ng Allah – kanyang sinabi: (Tinanong ang Propeta (SAS) tungkol sa Pag-aayuno sa araw ng Ashura’, At kanyang sinabi: “ Katotohanan, ang palagay ko’y karapat-dapat sa Allah na Kanyang pawalang-sala ang nakaraang taon na nauna sa kanya.”). Isinalaysay ni Muslim......

Mga kumento o puna