londi mankutoo lu

 • Mandinko

  MP3

  walafirilaa : Omar Dansoo seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Alkurani fasaroo niŋ mandinka kaŋo la.

 • Mandinko

  PDF

  kannasooroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ka diyaamu fenne la moo nyanta nig tafundila a sondomoo kono Ala la kuwoo to anig ka a fago janfandi fulagkafuyaa bee la .

 • Mandinko

  PDF

  seyinkandiroo : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Abe kafaa (kiitaabu) kumaa lu le kono maaliki kundaa fikoo lu to , karaninnaa lu ka fikiyaa karago dati minna . a la tooboo je nyig ke waajiboo ti le ka kummaayandiroo ke a la ka a fasari warag ka a koyindi moo lu la kago lu la. a kafaa nyig datita Ala kilig yandoo le la kataa seneyaa kag anig saloo a taata bag nyinoo sujudoo la saloo kono.