• PDF

  Kanda sira: Gafe Mi Nienfoli ke silameya fin baw la Miniw Niendoni be wadjibi ya Moko kan Mi Befe kadon silameya la

 • PDF

  Gafe gnouma nafama, walafili kela a ka silameya doni kisa niefo a kono

 • Ni de ye silameya ye tagalogi kan

  PDF

  Ni gafe be ladieli ke silameya niefoli walawalali la chinois kan na

 • Silameya banba finw tagalogi kan

  PDF

  Ni gafe be ladjeli ke : Silameya koro ni a haqika la, min ye siratike ye ka ta allah yamariya ani a ka charia doni ma; silameya ni limaniya djosenw, silameya charia bo yorow, Hake minw be wadjibi ma kelen kelen kan

 • PDF

  Ni Gafe Nienfoli be bin Mokow man Miniw Te silameya , abe Nienfoli ke silameya ani silamew kan, ani kabako doni dow kabo kurane ani suuna na

 • Silameya gnoumayaz azribidjani kan

  PDF

  ni gafe be ladjeli ke simalameya gnoumaya dow walawala lila

 • PDF

  Ni gafe be ben mokow ma miniuw te silamaye, ani a be doniyaw di silameya ni sialamew kan, ani doni kaba ko kow miniuw sabatila kurane ni suna kono

 • silameya Niendoni amhari kan

  PDF

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na