• PDF

  Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay “Ang Pagpapalaki ng mga Bata” at ang pagkabigong mapalaki ang mga bata sa tamang pamamaraan. Ang mga bata ay may tiwala sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ay may pananagutan sa pagtitiwalang ito..........

 • PDF

  Marami sa ating mga gawaing pagsamba ay hindi maaring isasagawa ng walang pahinga o pagtigil na ipinapaliwanag tungkol sa mga panuntunan, haligi, at saligan ng pagkakawalang-bisa nito. Nararapat lamang na bumalik sa Sugo ng Allah (sas), lupang mapag-alaman ang panuntunan sa payak at malinaw na pamamaraan..........

 • PDF

  Ang mga Sugo ay ipinadala lamang upang iparating sa tao ang mensaheng ibinigay sa kanila ng Diyos. Tayo ay nilikha upang sambahin ang Diyos. Magkagayunman, ang ating pagsamba ay hindi makatutulong sa Diyos, bagkus makatutulong sa atin. Pinag-uutusan tayong sumamba sa Diyos upang makamtan natin ang mga biyayang ipagkakaloob bunga ng ating pagsamba sa Kanya.......

 • PDF

  Pagkakasagawa ng mga kasalanan at hindi pagkaramdam sa kasalanang nagawa....

 • PDF

  Ang Islam, ang relihiyon ng awa at pagmamahal, kailanman ay hindi magagawang pahintulutan ang terorismo. Sa Qur’an, sinabi ng Allah:{Hindi kayo pinagbawalan ng Allah na magpakita ng kabutihan at makitungo ng makatuwiran doon sa mga hindi nakibaka laban sa inyo ukol sa relihiyon at nagpalayas sa inyo sa inyong mga tahanan. Minamahal ng Allah ang makatuwiran sa pakikitungo (sa kanyang kapwa)} (Al-Qur’an, 60:8).........

 • Ang Paraiso Tagalog

  PDF

  Tunay na napakahalaga sa bawat tao na mapag-alaman ang hinggil sa paraiso. Sapagkat ito ay ang lugar na minimiting makamtam ng bawat nilikha pagkatapos ng maka-mundong buhay na ito..........

 • Ang Impiyerno Tagalog

  PDF

  Madalas nauubos ang ating panahon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at nakaligtaan nating pag-isipan ang kabilang-buhay. Bagama’t maraming nagtatanong ang tungkol sa impiyerno at kung ano nga ba ang naririto, hindi ito nakapagbigay aral upang magsumikap tayong gumawa ng kabutihan. Ang iba ay nagtatanong kung tunay nga bang may Impiyernong Apoy sa ngayon at nasaan ito..........

 • PDF

  At ayon din sa salita ni Hesus na hindi siya dumating dumating upang baguhin ang batas, bagkus upang ituloy at ipatupad ang batas na pagsamba sa Nag-iisang tagapaglikha.......

 • PDF

  Ang pagsamba sa pananaw ng ibang tao at ng ibang relihiyon ay tumatalakay lamang sa pagsagawa ng mga pang-relihiyong rituwal katulad ng pagdarasal, pag-aayuno, kawanggawa at iba pa. Sa Islam, ang pagsamba ay may malawak na kahulugan. Ito ay binubuo ng lahat ng mga gawain at salita ng tao na may tanging layuning makapagbigay ng kasiyahan sa Dakilang Lumikha. Ang pagsamba sa Islam ay sakop ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao....

 • PDF

  Ang pagsisisi ay nararapat gawin nang dahil sa pagmamahal sa Allah, sa pagdakila sa Kanya, sa paghahangad sa Kanyang gantimpala at kapatawaran, at sa takot sa Kanyang kaparusahan....

 • PDF

  ang Islam ay nagturo sa kanyang mga tagasunod na tungkulin ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa wastong kaparaanan (gawi) sa pamamagitan ng pagtatanim sa kanilang (mga anak) puso ng binhi ng pananampalataya sa Allah(SWT) at sa Kanyang Kaisahan nang walang katambal....

 • PDF

  Ang mga babae na bagaman hindi panahon ng kanilang buwanang dalaw ay dinudugo pa rin. Sa ganitong uri ng pagdurugo, kailangang huwag ihinto ng isang babae ang kanyang pagdarasal (Salah) o pag-aayuno (Siyam). Maaaring niyang maitakda ang panahon ng kanyang Hayd o Nifas sa pagbatay sa tatlong paraan ng pagtatakda na ilalahad sa ibaba..........

 • PDF

  Ang pagdarasal (Salah) ay isang gawain na kung pagbubutihin lamang ang pagtupad nito ay makapagbibigay ng kapakinabangan sa ating mga Muslim; pangpisikal, pangmoralidad, pang-ispirituwal. itinaguyod rin nito ang kalinisan, kalusugan, kaayusan, disiplina, kapatiran, pagkakapantay-pantay, panlipunang pagkabuklud-buklod, at marami pang iba..........

 • PDF

  Ang mga di-Muslim ay binubuo ng lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Islam. Sila ay binubuo ng apat na uri: mga Harbi (nakikipagdigma), mga Musta’min (nagpapatangkilik), mga Mu’ahid (nakikipagkasundo), at mga Dhimmi (di-Muslim na naninirahan sa isang bansang Muslim)..........

 • PDF

  Sa Islam, si Hesus (AS) ay siya ang Messiah o Kristo at isa sa mga dakilang Sugo at Alagad ng Allah (SWT) Ipinanganak ni Birheng Maria mula sa Salita at kagustuhan ng Allah (SWT). Siya ay nakagagawa ng mga himala at nakakagamot ng mga ketongin, paralisado, bulag at iba’t ibang mga sakit mula sa kapahintulutan ng Allah (SWT). Kasama sa kanyang mga katuruan ang maniwala sa nag-iisang Tunay na Diyos. Siya ay hindi napako sa krus at hindi napatay ng mga Hudyo kundi siya ay itinaas ng Allah (SWT) sa Langit. ......

 • PDF

  O kayong Mananampalataya, huwag hayaan ang isang pangkat sa inyo ay hamakin o laitin ang ibang pangkat ng tao.......

 • PDF

  Sa pagkamit ng kaalamang ito ukol sa tunay na Diyos, ang tao ay nararapat na palagiang may pananalig sa Kanya, at nararapat na walang bagay ang maaaring maging daan upang talikdan ang katotohanang ito.......

 • PDF

  Ang Pagkamakumbaba ay ang kabaligtaran ng pagkamataas, kahambugan o kayabangan at ito ang asal na ipinag-uutos ng Allah at ng Kanyang Sugo na ating dapat angking katangian. Ito rin ay isang mabuti at dakilang katangian sa pagpapalaganap ng Islam sa iba.......

 • PDF

  Sa Banal na Qur’an, itinuturo ng Allah sa tao na nilikha sila upang sambahin Siya, at ang batayan ng lahat ng tunay na pagsamba ay ang laging pag-alaala sa Allah. Sa dahilang sakop ng Islam ang lahat ng aspeto ng buhay, ang lagi nang paggunita sa Allah ay binibigyan ng pansin sa lahat ng gawain ng tao. Binibigyang-linaw ng Islam na ang lahat ng kilos ng tao ay itinuturing na mga gawang pagsamba kung ginagawa ito dahil sa Allah at ayon sa Kanyang Banal na Batas. Kaya naman, ang pagsamba ay hindi lamang mga pang-relihiyong rituwal.......

 • PDF

  Ilang araw na lamang ay ang pagdiriwang sa “Araw ng Puso” ng mga kuffar. May ilang mga pahayagan at babasahin ang naghihikayat sa pagdiriwang na ito. Maging ang mga mangangalakal at mga nagmamay-ari ng mga hotel at kainan ay ginagawang pang-akit sa mga tao para sa kanilang sariling kapakanan..........

Mga kumento o puna