Walandaw kilayoro

 • Bamanan
  video-shot

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Funakew ani Furu "1" : Furu Nienfoli ani Adalilu ani Anafaw kurane ani Hadissa kono

 • Bamanan
  video-shot

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Funakew ani Furu "2": Furu Nafaw keneya la ani Ninku na ani Nianamaya la

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Djanto beke barakede na silame du kono, silame du be yoro djanyan kabo dja djukuw fileli ma, silame du be don ni aka silameya ye, silame du be kolochili ke dani tiokoya la.

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, silameya chariyaw be labato silame du kono, silame du be djanto denw lamoli la, ani ka lamo ke maloya kan, ani sutara, ani niakami baliya tiew la, silame du be sinsi allah niesiraya kan, dutiki te sokola kabo aka dudenw ma.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na