• Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"2": Allah ye aw Niamariya akelen Batolila ani aw Banke Bakaw kan batoli…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"1": Banke Bakafila dioyoro Nianamaya kono kinrin ne yala Funakeniw …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(61 -65) : Muanafikiw Hakika Ni Uwelela ka ta Tien man ani Ni Musiba ye Usoro….

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:( 59-60) : Lachuli Allah Batolila ani Kira kan Batolila ani silameya Nienmokow, Ani sekini kata Allah ka man fo Niokonko wati la….

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:( 58) : Aya Djiki sababuya, Lachuli Danaya ani Kileneya Kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(52 -57) : Yahudiyaw dankanli Allah fe ani Uka hasidiya, kafiriw LanbanTioko ani silamew sara…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(48-51) : Allah te filanikafoya djurumu yafa, galontike kada Allah la djurumu, yahudiya karamokow ka lahalaya…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(45 -47) : yahudiyaw ka djukuya Allah ka kira la ani silameya ani silamew la ani yahudiyaw weleli kana kurane Man …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(43-44) : Furu Nionkonw tiekilan Tiokoya, Lachuli Allah kelen Batoli kan,Niumanya Banke Baka Fila ye, Ani Mokowerew ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(33-34) : Tchienta Ni Kaleli ye silameya Daminela ani O aya wili li Nienfoli;Allah ye Tchiyew ke Musow ka kotikiw ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(31-32) : Allah be Yafa Muminiw man Ni Uyoro Djanyan na Djurumu Baw la, Uka Allah Deli Aka Fusamantiyaw la, Ukana Allah ka Here Wili li Nata Kabo Aka Djonw kan …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "1": Hadamadenw Dani sababu , Bato koro ani Amineli sababuw, ani Mokow kilanyorow Batola… 2- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "2": Limaniya djiidi sira folo : LAKUNULI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 3- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "3": Limaniya djiidi sira filana : YERE DIATEBO ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 4- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "4": Limaniya djiidi sira sabana : TUBI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 5- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "5": Limaniya djiidi sira sabana : DIOKO NIUMANYA ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 6- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "6": Limaniya djiidi sira sabana : DIEN ALLAH MAN ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(25-30) : Mokomi Mase ka Horon muso furu Oka djon Muso Furu Tiokoya, Djon Muso ka Djeneya Hadu, Wali Nafolo Duni Haramuyali Galon Gan…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(24) : Aya Diki sababu, Muso furulen Haramuyali kato aka furula , fonakera djonw ye, Ani Muso Miniw furuli be Daka…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(22-23): Musominiw Furuli te Daka silame kan silameya la, Inafo Iba ani ifa Muso ani Ibalima Muso, ani Oyokona werew….

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Sikinionkonya Hakew silameya la, Sikinionkon kilan yorow, Sikinionkon djukuya Tamaserew .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yeremine"1": Yeremine Lagnini, ani a Noniyaw, Yeremine Haramu ani djurumu man, yeremine kurane ani Hadissa kono… Yeremine"2": yeremine allah kira ka sokono, yeremine sabati lanw, ka Limaniya sabati, ka Niku Lamon, ka Imadon Allah la Ni Nafilaw ye… Yeremine"3": Yeremine Nafaw , yeremine be sikida sanuya kabo dieniw nan, abe aridjine di mokoman, abe bokolow kolosi… Yeremine"4": Yeremine dien sababuw, Musow ka yeremanbila , Nienboli Nazara djamanaw fe uka lahalayaw la, yamariya baliya ni niuman keli ye ani djukuman dabilali ye…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Lachuli Djaka boli kan"1": Djaka Nienfoli , Djaka kiti, Djaka fusamantiya, Djakaboli Nafaw, Djakabo Baliya Torow. Lachuli Djaka boli kan"2": Filidow Djakabo Tiokoyala Inafo : Nafolo Diatebaliya Tiokoya Niuman na, Djaka dili Mokowuma Miniw Mankan ni aye, ka djaka yebe be…

Anw makobe i ka hakili nan na