หมวดหมู่เนื้อหา

  • PDF

    สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง ผู้เขียนได้กล่าวในบทนำว่า “ส่วนหนึ่งจากความงดงามของอิสลามคือการธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและให้สิทธิแก่ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมโดยปราศจาความเลยเถิดและหย่อนหยาน อัลลอฮฺได้บัญชาให้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ทำดีและรักษาสิทธิต่างๆ ของบรรดาญาติมิตร ด้วยเหตุเพื่อธำรงความยุติธรรมนี่เอง ศาสนาทูตทั้งหลายจึงถูกแต่งตั้งขึ้น คัมภีร์ต่างๆ ถูกประทานลงมา และภารกิจทั้งโลกนี้และอาคิเราะฮฺได้ถูกปฏิบัติ ความยุติธรรมหมายถึงการมอบสิทธิแก่ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ตลอดจนถึงการมอบสถานะอันสมควรแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดความสมบูรณ์ยกเว้นเมื่อได้รู้จักสิทธิต่างๆ ที่บุคคลเหล่านั้นพึงได้รับ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียงร้อยถ้อยคำเหล่านี้เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของสิทธิต่างๆ เพื่อที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่เท่าที่เขามีความสามารถที่จะกระทำได้ โดยสามารถสรุปสิทธิต่างๆ ได้ดังนี้ 1. สิทธิของอัลลอฮฺ ซุบหานะฮุ วะตะอาลา 2. สิทธิของนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 3. สิทธิของบิดามารดา 4. สิทธิของบุตร 5. สิทธิของญาติพี่น้อง 6. สิทธิของคู่สมรส 7. สิทธิของผู้นำและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง 8. สิทธิของเพื่อนบ้าน 9. สิทธิของชาวมุสลิมทั่วไป 10. สิทธิของพี่น้องต่างศาสนิก สิทธิต่างๆ เหล่านี้คือประเด็นที่เราต้องการอธิบายโดยสังเขปในหนังสือเล่มนี้”

  • PDF

    จุลสารจากการเรียบเรียงของเชคมุหัมมัด อัล-อุษัยมีน ว่าด้วยการชำระทำความสะอาดร่างกายเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และบัญญัติต่างๆ ว่าด้วยการละหมาด ด้วยสำนวนภาษาที่ง่ายและกระชับ เหมาะสำหรับผู้ศึกษาทั่วไป

ส่งฟีดแบ็ก