Walandaw kilayoro

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  makakakiiyere gninike mouna ibe barake.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"6": Ladilikanw Funakeniw ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"5": Saad Ben Abi Wakas ni Aba ka Baro …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"4": Allah kira ka Hadissa Nienfoli Banke Baka Mine Tioko kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"3": Baro Danka Denw Laban Tioko kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"2": Allah ye aw Niamariya akelen Batolila ani aw Banke Bakaw kan batoli…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"1": Banke Bakafila dioyoro Nianamaya kono kinrin ne yala Funakeniw …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "1": Hadamadenw Dani sababu , Bato koro ani Amineli sababuw, ani Mokow kilanyorow Batola… 2- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "2": Limaniya djiidi sira folo : LAKUNULI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 3- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "3": Limaniya djiidi sira filana : YERE DIATEBO ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 4- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "4": Limaniya djiidi sira sabana : TUBI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 5- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "5": Limaniya djiidi sira sabana : DIOKO NIUMANYA ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 6- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "6": Limaniya djiidi sira sabana : DIEN ALLAH MAN ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Lachuli Djaka boli kan"1": Djaka Nienfoli , Djaka kiti, Djaka fusamantiya, Djakaboli Nafaw, Djakabo Baliya Torow. Lachuli Djaka boli kan"2": Filidow Djakabo Tiokoyala Inafo : Nafolo Diatebaliya Tiokoya Niuman na, Djaka dili Mokowuma Miniw Mankan ni aye, ka djaka yebe be…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Mansirani kabo Noroda ani Tereda ma: lachuli kata djiguida man alah kan, Mansirani kabo Noroda man, djiguidalaw sara lahara…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Ni minbe ikale ika ikale allah la, kaleli tokoya allah la, kaleli kumakanw allah la, kaleli tiama allah la o kolo low, kaleli kafara, kafara be wadjibiya kuma djume.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Niku keleli, Bara Yuma Dokoli, ka Tasi Moko yumanw ka Bara la, Mokow ka kuma kana Ika bara yelema, ka Miri Ikelen Dali la kaburu kono, kuma labanw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Ka kanu Ika Don finmbe la, ka kanu Ika bila finmbe yinmokoya la, ka kanu Ika Tanu finmbe la.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla,balili kabo konkow ma O djorow sulamayala, balili ke baliya kabo konkow ma O kololow, balili kabo konkow ma O saratiw, balili kabo konkow ma O kediokow.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Kira ko tukuli la gnini, kira ko tukuli tamasere,Donibakaw ka kuma kira banke do kan, mawludu kiti,kira koniyali kololow,kisi ni nema ba kan.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Houdou Bakari Kone lasekini : Sidiki Dienta

  Tubi ye munye, Tubi fusamatiyaw, Tubi saratiw,Tubi nafaw, lasuli kata tubi ma yani sunkalo tie.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Selidjoyoro • Kalasoulike selikekogo youmaka.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Silame mouso ka dahawa kiri • ani aketoko.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  Kodjoukoubalitoko.

Anw makobe i ka hakili nan na