• Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(45 -47) : yahudiyaw ka djukuya Allah ka kira la ani silameya ani silamew la ani yahudiyaw weleli kana kurane Man …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(43-44) : Furu Nionkonw tiekilan Tiokoya, Lachuli Allah kelen Batoli kan,Niumanya Banke Baka Fila ye, Ani Mokowerew ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(33-34) : Tchienta Ni Kaleli ye silameya Daminela ani O aya wili li Nienfoli;Allah ye Tchiyew ke Musow ka kotikiw ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(31-32) : Allah be Yafa Muminiw man Ni Uyoro Djanyan na Djurumu Baw la, Uka Allah Deli Aka Fusamantiyaw la, Ukana Allah ka Here Wili li Nata Kabo Aka Djonw kan …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "1": Hadamadenw Dani sababu , Bato koro ani Amineli sababuw, ani Mokow kilanyorow Batola… 2- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "2": Limaniya djiidi sira folo : LAKUNULI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 3- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "3": Limaniya djiidi sira filana : YERE DIATEBO ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 4- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "4": Limaniya djiidi sira sabana : TUBI ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 5- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "5": Limaniya djiidi sira sabana : DIOKO NIUMANYA ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw … 6- Walandaw Limaniya djiidi siraw kan "6": Limaniya djiidi sira sabana : DIEN ALLAH MAN ani Alagnini, Ani Asoro Tiokoyaw …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(25-30) : Mokomi Mase ka Horon muso furu Oka djon Muso Furu Tiokoya, Djon Muso ka Djeneya Hadu, Wali Nafolo Duni Haramuyali Galon Gan…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(24) : Aya Diki sababu, Muso furulen Haramuyali kato aka furula , fonakera djonw ye, Ani Muso Miniw furuli be Daka…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(22-23): Musominiw Furuli te Daka silame kan silameya la, Inafo Iba ani ifa Muso ani Ibalima Muso, ani Oyokona werew….

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Sikinionkonya Hakew silameya la, Sikinionkon kilan yorow, Sikinionkon djukuya Tamaserew .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yeremine"1": Yeremine Lagnini, ani a Noniyaw, Yeremine Haramu ani djurumu man, yeremine kurane ani Hadissa kono… Yeremine"2": yeremine allah kira ka sokono, yeremine sabati lanw, ka Limaniya sabati, ka Niku Lamon, ka Imadon Allah la Ni Nafilaw ye… Yeremine"3": Yeremine Nafaw , yeremine be sikida sanuya kabo dieniw nan, abe aridjine di mokoman, abe bokolow kolosi… Yeremine"4": Yeremine dien sababuw, Musow ka yeremanbila , Nienboli Nazara djamanaw fe uka lahalayaw la, yamariya baliya ni niuman keli ye ani djukuman dabilali ye…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Lachuli Djaka boli kan"1": Djaka Nienfoli , Djaka kiti, Djaka fusamantiya, Djakaboli Nafaw, Djakabo Baliya Torow. Lachuli Djaka boli kan"2": Filidow Djakabo Tiokoyala Inafo : Nafolo Diatebaliya Tiokoya Niuman na, Djaka dili Mokowuma Miniw Mankan ni aye, ka djaka yebe be…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Mansirani kabo Noroda ani Tereda ma: lachuli kata djiguida man alah kan, Mansirani kabo Noroda man, djiguidalaw sara lahara…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Basiki ani Hakili siki Nemaw ani Anafaw , Lahuli Basiki ani Hakili siki Tankali kan, Basiki Baliya torow, Dinewere Mokow Bara Niokonya Tiokow…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Cheitane ani adon siraw"1": Cheitane ka kolo low, Niku Takanli cheitane man, Hadamadenw kilan yoro cheitane kumbeli la. Cheitane ani adon siraw"2": cheitane donsira dow Nienfoli, bisikiya djuku, Dien kanu ko djuku, kafa ani yada ani Nata ko djuku…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Djurumu kololo djukuw, yoromadjanya kabo djurumu na, Djurumu kololow dien ani lahara…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nissai koro:(15-21): Musso Djeneya kelaw ka kitiw yani fakali aya tche, Allah be Tubi Mine Moko bolo Mi fili la, Allah te Moko ka Tubi Mine Moko Dume na Allah kota kan fo aka saya waty…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(7-14) : Musow ani tchew Niyoro Tien Na, Miniw be Yatime denw ka Nafolo Duun gallon kan djahanama Tasuma be wili Ukonon Lahara, Allah ka Ladiliakn Tien Kilan Tokoya la .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Souratou Nisaai koro:(1-6) : Niamariya ni Allah Niensiranya ye ani sindji Tuku, ani ka Mussow ka furu Nafolow di Uma, ani ka yatime Denw ka Nafolow di Uman Ni Ubaliku yara kase Nafolo Maratioko Niuman na.

Anw makobe i ka hakili nan na