100 - Al-Aadiyaat ()

|

(1) [100.1] ขอสาบานด้วยม้าที่ส่งเสียงหอบขณะวิ่ง

(2) [100.2] แล้วด้วยม้าที่กีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ

(3) [100.3] แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า

(4) [100.4] แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น

(5) [100.5] แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น

(6) [100.6] แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา

(7) [100.7] และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน

(8) [100.8] และแท้จริง เขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ

(9) [100.9] เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา

(10) [100.10] และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก

(11) [100.11] แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน