99 - Az-Zalzala ()

|

(1) [99.1] เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน

(2) [99.2] และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา

(3) [99.3] และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

(4) [99.4] ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน

(5) [99.5] ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

(6) [99.6] ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา

(7) [99.7] ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน

(8) [99.8] ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน