92 - Al-Lail ()

|

(1) [92.1] ขอสาบานด้วยเวลากลางคืน เมื่อมันปกคลุม

(2) [92.2] และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง

(3) [92.3] และด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิง

(4) [92.4] แท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน

(5) [92.5] ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ)

(6) [92.6] และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

(7) [92.7] เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย

(8) [92.8] และส่วนผู้ที่ตระหนี่และถือว่ามีพอเพียงแล้ว

(9) [92.9] และปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม

(10) [92.10] เราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย

(11) [92.11] และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้ เมื่อเขาตกไปในเหวนรก

(12) [92.12] แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทาง

(13) [92.13] และแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเรา

(14) [92.14] ดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชน

(15) [92.15] ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปในเผาไหม้ในมัน นอกจากคนเลวทรามที่สุด

(16) [92.16] คือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้

(17) [92.17] และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน

(18) [92.18] ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง

(19) [92.19] และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน

(20) [92.20] นอกจากว่าเพื่อแสวงความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น

(21) [92.21] และเขาก็พึงพอใจ