113 - Al-Falaq ()

|

(1) [113.1] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ

(2) [113.2] ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น

(3) [113.3] และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของกาลเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม

(4) [113.4] และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน

(5) [113.5] และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา