77 - Al-Mursalaat ()

|

(1) [77.1] ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน

(2) [77.2] ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง

(3) [77.3] ขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ที่อุ้มเมฆฝน

(4) [77.4] ขอสาบานต่อมลาอิกะฮฺที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ

(5) [77.5] ขอสาบานต่อมลาอิกะฮฺที่นำมามอบแก่บรรดานบี

(6) [77.6] ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ

(7) [77.7] แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

(8) [77.8] เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง

(9) [77.9] และเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออก

(10) [77.10] และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง

(11) [77.11] และเมื่อบรรดาร่อซู้ลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด

(12) [77.12] สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดารอซูล) ถูกเลื่อนออกไป

(13) [77.13] สำหรับวันแห่งการตัดสิน

(14) [77.14] และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร

(15) [77.15] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(16) [77.16] เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ ดอกหรือ

(17) [77.17] หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ปฏิบัติตามพวกเขา

(18) [77.18] เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร

(19) [77.19] ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(20) [77.20] เรามิได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า (อสุจิ) ดอกหรือ

(21) [77.21] แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคง (มดลูก)

(22) [77.22] จนถึงกำหนดอันแน่นอน

(23) [77.23] ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศที่สุด

(24) [77.24] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(25) [77.25] และเรามิได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ

(26) [77.26] ทั้งคนเป็นและคนตาย

(27) [77.27] และในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาไว้สูงตะหง่าน และเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิท

(28) [77.28] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(29) [77.29] (จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า) พวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ

(30) [77.30] จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉก

(31) [77.31] (มัน) ไม่ทำให้เกิดร่ม และจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้

(32) [77.32] แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมา (มีขนาด) เท่าป้อมปราการ

(33) [77.33] ประหนึ่งมัน (ประกายนั้น) เป็นอูฐสีเหลืองเข้ม

(34) [77.34] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(35) [77.35] นี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้

(36) [77.36] และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัว

(37) [77.37] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(38) [77.38] นี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อน ๆ

(39) [77.39] ดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้า

(40) [77.40] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(41) [77.41] แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ

(42) [77.42] และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ

(43) [77.43] พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

(44) [77.44] แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย

(45) [77.45] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(46) [77.46] พวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร

(47) [77.47] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(48) [77.48] เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่า จงรุกั๊วะ พวกเขาก็จะไม่รุกั๊วะ

(49) [77.49] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

(50) [77.50] ดังนั้น คำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน