102 - At-Takaathur ()

|

(1) [102.1] การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้าง ได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน

(2) [102.2] จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ

(3) [102.3] เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

(4) [102.4] แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

(5) [102.5] มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว

(6) [102.6] แล้วแน่นอน พวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน

(7) [102.7] แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาที่แน่ชัด

(8) [102.8] แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ (ในโลกดุนยา)