97 - Al-Qadr ()

|

(1) [97.1] แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดรฺ

(2) [97.2] และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลก็อดรฺนั้นคืออะไร

(3) [97.3] คืนอัลก็อดรฺนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน

(4) [97.4] บรรดามลาอิกะฮฺและอัลรูฮฺ (ญิบรีล) จะลงมาในคืนนั้น โดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขา เนื่องจากกิจการทุกสิ่ง

(5) [97.5] คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุ่งอรุณ