108 - Al-Kawthar ()

|

(1) [108.1] แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาซัรแก่เจ้าแล้ว

(2) [108.2] ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้า และจงเชือดสัตว์พลี

(3) [108.3] แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด