93 - Ad-Dhuhaa ()

|

(1) [93.1] ขอสาบานด้วยเวลาสาย

(2) [93.2] และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัดเงียบ

(3) [93.3] พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า

(4) [93.4] และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น

(5) [93.5] และความแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าจะพอใจ

(6) [93.6] พระองค์มิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ

(7) [93.7] และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อน แล้วก็ทรงชี้แนะทาง (แก่เจ้า) ดอกหรือ

(8) [93.8] และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วให้มั่งคั่ง (แก่) เจ้าดอกหรือ

(9) [93.9] ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่

(10) [93.10] และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่

(11) [93.11] และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก