84 - Al-Inshiqaaq ()

|

(1) [84.1] เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

(2) [84.2] และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

(3) [84.3] และเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้าง

(4) [84.4] และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

(5) [84.5] และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

(6) [84.6] โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทน แล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

(7) [84.7] ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

(8) [84.8] เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

(9) [84.9] และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ

(10) [84.10] และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

(11) [84.11] แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

(12) [84.12] และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

(13) [84.13] แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

(14) [84.14] แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮฺ) อีกเป็นอันขาด

(15) [84.15] พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ

(16) [84.16] ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

(17) [84.17] และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

(18) [84.18] และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง

(19) [84.19] แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง

(20) [84.20] มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา

(21) [84.21] และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่สุญูด

(22) [84.22] แต่ตรงกันข้าม พวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา

(23) [84.23] และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้

(24) [84.24] ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

(25) [84.25] นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัล (การตอบแทน) อย่างไม่มีสิ้นสุด