94 - Ash-Sharh ()

|

(1) [94.1] เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ

(2) [94.2] และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว

(3) [94.3] ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า

(4) [94.4] และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า

(5) [94.5] ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

(6) [94.6] แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

(7) [94.7] ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น (จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป

(8) [94.8] และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็ที่เจ้าจงมุ่งปรารถนาเถิด