88 - Al-Ghaashiya ()

|

(1) [88.1] ข่าวคราวของการครอบงำ (แห่งความรุนแรง) ได้มายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ

(2) [88.2] ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อย

(3) [88.3] ใบหน้าที่ทำงานหนัก ระกำใจ

(4) [88.4] เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรง

(5) [88.5] จะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด

(6) [88.6] ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้ง

(7) [88.7] มันจะไม่ทำให้อ้วน และไม่ทำให้หายหิว

(8) [88.8] ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบาน

(9) [88.9] พึงพอใจเพราะการกระทำของพวกเขา

(10) [88.10] อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่าน

(11) [88.11] จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้น

(12) [88.12] ในนั้นมีตาน้ำไหลริน

(13) [88.13] ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่น

(14) [88.14] และมีแก้วน้ำถูกวางไว้

(15) [88.15] และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว

(16) [88.16] และมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้

(17) [88.17] พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไร

(18) [88.18] และ (ไม่พิจารณาดู) ยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไร

(19) [88.19] และ (ไม่พิจารณาดู) ยังภูเขาบ้างหรือว่า มันถูกปักตั้งไว้อย่างไร

(20) [88.20] และ (ไม่พิจารณาดู) ยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร

(21) [88.21] ดังนั้นจงตักเตือนเถิด เพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น

(22) [88.22] เจ้ามิใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา

(23) [88.23] นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

(24) [88.24] อัลลอฮฺจะทรงลงโทษเขา ซึ่งการลงโทษอันมหันต์

(25) [88.25] แท้จริง ยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขา

(26) [88.26] แล้วก็แท้จริง หน้าที่ของเรานั้นคือการชำระพวกเขา