96 - Al-Alaq ()

|

(1) [96.1] จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

(2) [96.2] ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

(3) [96.3] จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

(4) [96.4] ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

(5) [96.5] ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

(6) [96.6] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมนุษย์นั้น ย่อมจะละเมิดขอบเขต

(7) [96.7] เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว

(8) [96.8] แท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป

(9) [96.9] เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ ผู้ที่คอยขัดขวาง

(10) [96.10] บ่าวคนหนึ่ง เมื่อเขากำลังละหมาด

(11) [96.11] เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง

(12) [96.12] หรือเขาได้ใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรง

(13) [96.13] เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากเขาปฏิเสธและผินหลังให้

(14) [96.14] เขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเห็น

(15) [96.15] มิใช่เช่นนั้น ถ้าเขายังไม่หยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขม่อมอย่างแน่นอน

(16) [96.16] ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว

(17) [96.17] แล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขา

(18) [96.18] เราก็จะเรียกผู้คุมนรก

(19) [96.19] มิใช่เช่นนั้น เจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูด และเข้าใกล้อัลลอฮฺเถิด