அறிவியல் வகைகள்

 • தமிழ்
  video-shot

  "இஸ்லாத்தில் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் கடனை விட்டும் பாதுகாப்புத் தேடல் கடன் பற்றிய இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள் திருப்பிச் செலுத்தும் நோக்கில் பெறப்படும் கடன் கடன் வழங்குவதன் சிறப்பு வசதியிருந்தும் திருப்பிச் செலுத்தாமலிருத்தல் மரணத்தின் பின் கடன் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு"

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி மீளாய்வு செய்தல் : ஸபர் சாலிஹ்

  கடன் பெரும் பிரச்சினையாக வளர்ந்துள்ளது. கடன் என்பது அமானிதமாகும். அதனை திருப்பி கொடுப்பதும் வாக்கு மீறுவதும் பெரும் தவறு. குர்ஆனில் நீண்ட வசனம் கடன் சம்பந்தப்பட்டது. சூறா பகரா 2-282

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி மீளாய்வு செய்தல் : ஸபர் சாலிஹ்

  கடன் பெரும் பிரச்சினையாக வளர்ந்துள்ளது. கடன் என்பது அமானிதமாகும். அதனை திருப்பி கொடுப்பதும் வாக்கு மீறுவதும் பெரும் தவறு. குர்ஆனில் நீண்ட வசனம் கடன் சம்பந்தப்பட்டது. சூறா பகரா 2-282

 • தமிழ்
  video-shot
  விரிவுரையாளர்கள் : நில்பாத் அப்பாஸி மீளாய்வு செய்தல் : ஸபர் சாலிஹ்

  கடன் பெரும் பிரச்சினையாக வளர்ந்துள்ளது. கடன் என்பது அமானிதமாகும். அதனை திருப்பி கொடுப்பதும் வாக்கு மீறுவதும் பெரும் தவறு. குர்ஆனில் நீண்ட வசனம் கடன் சம்பந்தப்பட்டது. சூறா பகரா 2-282

رأيك يهمنا