53 - Sura en-Nedžm ()

|

(1) Tako mi zvijezde kad zalazi,

(2) vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

(3) On ne govori po hiru svome –

(4) to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

(5) uči ga jedan ogromne snage,

(6) razoriti, koji se pojavio u liku svome

(7) na obzorju najvišem,

(8) zatim se približio, pa nadnio –

(9) blizu koliko dva luka ili bliže –

(10) i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

(11) srce nije poreklo ono što je vidio,

(12) pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

(13) On ga je i drugi put vidio,

(14) kod Sidretu-l-muntehaa,

(15) kod kojeg je džennetsko prebivalište,

(16) kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

(17) pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

(18) vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

(19) Šta kažete o Latu i Uzzau

(20) i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –

(21) Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

(22) To bi tada bila podjela nepravedna.

(23) To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

(24) Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,

(25) Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!

(26) A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

(27) Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

(28) a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

(29) Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –

(30) to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.

(31) Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

(32) one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

(33) Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

(34) i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

(35) zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

(36) Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim

(37) i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –

(38) da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

(39) i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,

(40) i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

(41) i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

(42) i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

(43) i da On na smijeh i na plač navodi,

(44) i da On usmrćuje i oživljava,

(45) i da On par, muško i žensko, stvara

(46) od kapi sjemena kad se izbaci;

(47) i da će ih On ponovo oživiti,

(48) i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

(49) i da je On Sirijusa Gospodar,

(50) i da je On drevni narod Ad uništio,

(51) i Semud, i da nikog nije poštedio,

(52) i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

(53) i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

(54) i snašlo ih je ono što ih je snašlo

(55) pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

(56) Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:

(57) Smak svijeta se približava,

(58) Allah će ga jedini otkriti!

(59) Pa zar se ovom govoru iščuđavate –

(60) i smijete se, a ne plačete –

(61) gordo dignutih glava?

(62) Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!