67 - Sura el-Mulk ()

|

(1) Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

(2) Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

(3) Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

(4) zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

(5) Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

(6) A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!

(7) Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

(8) skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

(9) "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" – odgovoriće – "a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'"

(10) I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

(11) I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!

(12) Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

(13) Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

(14) A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

(15) On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

(16) Jeste li sigurni! da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?!

(17) Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

(18) A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

(19) Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

(20) Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

(21) Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

(22) Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

(23) Reci: "On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"

(24) Reci: "On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."

(25) A oni govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

(26) Reci: "Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."

(27) Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno: "Evo, ovo je ono što ste požurivali!"

(28) Reci: "Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"

(29) Reci: "On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."

(30) Reci: "Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?"