98 - Sura el-Bejjina ()

|

(1) Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

(2) od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

(3) u kojima su propisi ispravni.

(4) A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

(5) a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

(6) Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

(7) A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

(8) njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.