79 - Sura en-Naziat ()

|

(1) Tako Mi onih koji čupaju grubo,

(2) i onih koji vade blago,

(3) i onih koji plove brzo,

(4) pa naređenja izvršavaju žurno

(5) i sređuju ono što nije sređeno…

(6) na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

(7) za kojim će slijediti sljedeći –

(8) srca toga dana biće uznemirena,

(9) a pogledi njihovi oboreni.

(10) Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

(11) Zar kad truhle kosti postanemo?",

(12) i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

(13) A biće to samo povik jedan,

(14) i evo njih – na Zemlji.

(15) Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

(16) kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

(17) "Idi faraonu, on se osilio,

(18) i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,

(19) da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?'"

(20) I onda mu je najveće čudo pokazao,

(21) ali je on porekao i nije poslušao,

(22) već se okrenuo i potrudio

(23) i sabrao i povikao:

(24) "Ja sam gospodar vaš najveći!" – on je rekao,

(25) i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

(26) To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

(27) A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

(28) svod njegov visoko digao i usavršio,

(29) noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.

(30) Poslije toga je Zemlju rasprostro,

(31) iz nje je vodu i pašnjake izveo,

(32) i planine nepomičnim učinio –

(33) na uživanje vama i stoci vašoj.

(34) A kada dođe nevolja najveća,

(35) Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

(36) i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

(37) onda će onome koji je obijestan bio

(38) i život na ovome svijetu više volio

(39) Džehennem prebivalište postati sigurno.

(40) A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

(41) Džennet će boravište biti sigurno.

(42) Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"

(43) Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

(44) o njemu samo Gospodar tvoj zna.

(45) Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

(46) a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.